Veluwe Randmeer Mediagroep

VRMG, de omroep voor de Noord-West Veluwe

advertentie

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Veluwe Randmeer Mediagroep, hierna “De Omroep”

(Versie 1 februari 2024)

1. Definities.
1.1 De in deze algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis (in enkelvoud en meervoud):
(a) “Adverteerder”: de natuurlijke of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een Mediabureau, een overeenkomst sluit met DE OMROEP.
(b) “Advertentiecontract”: een contract waarbij de opdrachtgever door middel van het plaatsen van één of meerdere advertentieorder(s) met ingang van de overeengekomen duur de verplichting aangaat een minimum bedrag te besteden en daartegenover recht heeft op de advertentieruimte tegen het overeengekomen tarief.
(c) “Advertentieorder”: een opdracht tot plaatsing of uitzenden van Commercials.
(d) “Contractprijs”: het ‘netto budget’ zoals vermeld in de overeenkomst.
(e) “Mediabureau”: de natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig voor haar opdrachtgevers, hetzij op naam van haar opdrachtgever, hetzij onder eigen naam, overeenkomsten aangaat met DE OMROEP.
(f) “Opdrachtgever”: degene die voor zichzelf of op last van een of meer adverteerders met DE OMROEP een overeenkomst sluit tot het uitzenden van een of meer Commercials voor een bepaald product resp. een bepaalde dienst.
(g) “Overeenkomst”: een advertentieorder of een advertentiecontract, inclusief deze algemene voorwaarden.
(h) “Commercial”: elk geluid en/of beeld dragend reclamemateriaal, dat bestemd is of bestemd geweest is voor uitzending door DE OMROEP, met betrekking tot alle mediakanalen. (radio, TV en internet)
(i) “Stichting Reclame Code”: De Stichting Reclame Code gevestigd en kantoorhoudende te (1081 AB) Amsterdam aan de Buitenveldertselaan 106.
(j) “Tarieven”: de door DE OMROEP gehanteerde tarieven voor de uitzending van Commercials en/of andere uitingen, zoals vastgesteld en gepubliceerd door DE OMROEP op www.vrmg.nl
(k) “Uitzenden”: het verspreiden van (onderdelen van) een radioprogramma, bestaande uit reclameboodschappen, als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel R van de Mediawet.
(l) “Uitzendinstructie”: een document of e-mail waarop opdrachtgever aangeeft welke Commercials DE OMROEP op de overeengekomen zendtijd(en) dient uit te zenden.
(m) “Uitzendprijs”: contractprijs, verminderd met eventuele korting voor bemiddelend reclamebureau of Mediabureau.
(n) “DE OMROEP”: Veluwe Randmeer Mediagroep, statutair gevestigd te Nunspeet, kantoorhoudende aan de Colijnstraat 48, (8072 RW)

2. De overeenkomst.
2.1 DE OMROEP zendt tegen betaling van de Uitzendprijs, in opdracht van Opdrachtgevers, Commercials uit in overeenstemming met de tussen DE OMROEP en de Opdrachtgevers gesloten overeenkomsten voor bepaalde, met name in die Overeenkomsten genoemde, producten en diensten. Indien het product of de dienst, welke in de krachtens de Overeenkomst uit te zenden Commercials wordt aangeprezen, onder een bepaald merk in de handel wordt gebracht, respectievelijk onder een bepaalde naam wordt verricht, dient ook dat merk of die naam met name in de Overeenkomst te worden vermeld. De voor uitzending verschuldigde Uitzendprijs wordt berekend aan de hand van door DE OMROEP vastgestelde en gepubliceerde tarieven.
2.2 Overeenkomsten komen tot stand (i) door ondertekening van de Overeenkomst door of namens Adverteerder, (ii) door verzending van een opdrachtbevestiging door DE OMROEP dan wel (iii) door de feitelijke uitvoering door DE OMROEP van een opdracht van Adverteerder.
2.3 Deze algemene voorwaarden maken steeds deel uit van Overeenkomsten tussen DE OMROEP en de Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of een derde zijn niet van toepassing, en de toepasselijkheid daarvan wordt door DE OMROEP uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Door het sluiten van een Overeenkomst met DE OMROEP en/of door het uitzenden van Commercials door DE OMROEP in opdracht van de Opdrachtgever aanvaardt de Opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
2.5 De Opdrachtgever en/of de Adverteerder kunnen (kan) zich tegenover DE OMROEP slechts op Overeenkomsten en op wijzigingen of nevenafspraken daarvan beroepen, indien deze schriftelijk zijn aangegaan of schriftelijk door DE OMROEP zijn bevestigd.
2.6 De omroep zal geen aanvragen voor zendtijd en of Commercials accepteren voor tabaks- en/of alcoholhoudende producten.
2.7 De omroep zal op van overheidswege vastgestelde nationale rouwdagen geen Commercials uitzenden.

3. Opdrachtgever en adverteerder.
3.1 De Opdrachtgever die op last van één of meer Adverteerders een Overeenkomst, als bedoeld als in artikel 2 wenst te sluiten, dient op verzoek van DE OMROEP op deugdelijke wijze, zulks ter beoordeling van DE OMROEP, aan te tonen, dat hij daartoe door zijn opdrachtgever(s) is gemachtigd.
3.2 DE OMROEP aanvaardt slechts overeenkomsten, gesloten met een Opdrachtgever, die daarbij voor anderen optreedt, indien de Opdrachtgever de adverteerder(s) die hem daartoe last gaf (respectievelijk gaven) met name noemt en die adverteerder(s) partij wordt (respectievelijk worden) in de met DE OMROEP te sluiten overeenkomst(en).
3.3 Van overeenkomsten welke tussen DE OMROEP en die opdracht gevende Adverteerder(s) tot stand zijn gekomen, overeenkomstig het in dit artikel bepaalde, maken de algemene voorwaarden steeds deel uit.
3.4 De Opdrachtgever is tegenover DE OMROEP hoofdelijk voor het geheel mede aansprakelijk met de Adverteerder(s) op wiens (wier) last hij handelde, tot nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3.5 Indien de Adverteerder(s) de volmacht tot het sluiten van overeenkomsten met DE OMROEP ontkent (respectievelijk ontkennen) of de Opdrachtgever om enige andere reden tot het sluiten daarvan niet bevoegd was, wordt de Opdrachtgever geacht op eigen naam en voor eigen rekening te hebben gehandeld. DE OMROEP zal doorgaans de Opdrachtgever tot nakoming van uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen aanspreken.

4. Offertes, prijzen en transparantie.
4.1 Alle aanbiedingen en offertes van DE OMROEP, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en hebben een maximale geldigheidsduur van 15 werkdagen vanaf dagtekening, tenzij anders vermeld. Indien Opdrachtgever niet binnen genoemde termijn heeft bevestigd, vervalt de aanbieding/offerte. DE OMROEP kan dan vrijelijk beschikken over geoffreerde zendtijd.
4.2 Voor de diensten van DE OMROEP gelden de tarieven alsmede, voor zover van toepassing, de gepubliceerde of nader met DE OMROEP overeengekomen kortingen of bonussen. |
4.3 De omroep kan aan een Mediabureau vaste en variabele kortingen en bonussen verlenen, welke nader worden beschreven in contract(en) dat met of door bemiddeling van het betreffende Mediabureau is gesloten. Indien het mediabureau als lasthebber of bemiddelaar voor een Adverteerder optreedt, is het mediabureau gehouden om transparant te zijn naar de adverteerder over deze kortingen en bonussen.

5. Adverteerders en producten.
5.1 Uitzending van Commercials geschiedt uitsluitend ten behoeve van een met name genoemde Adverteerder of groep Adverteerders voor met name genoemde producten en of diensten.
5.2 De omroep is bevoegd Commercials waarin uitsluitend of mede reclame wordt gemaakt voor andere producten en of diensten dan in de Overeenkomst zijn bedoeld te weigeren en/of een toeslag te berekenen van 10%.
5.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zendtijd op de omroep door te verkopen of anderszins beschikbaar te stellen aan ‘derden’.

6. Betaling.
6.1 Opdrachtgever draagt zorg voor betaling van het factuurbedrag aan de omroep, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
6.2 De omroep kan echter, wanneer zij dat wenselijk acht, vooruitbetaling of een zekerheid vragen.
6.3 Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel bij niet of niet-tijdig stellen van zekerheid is de omroep gerechtigd de (verdere) uitvoering van haar contractuele verplichtingen te doen vervallen en derhalve de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden of op te schorten.
6.4 Voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de in lid 1 genoemde uiterlijke datum van betaling wordt overschreden zal aan de omroep een toeslag verschuldigd zijn, berekend als percentage van het desbetreffende te betalen bedrag. Dit percentage is gelijk aan de wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW.

7. Annulering overeenkomst.
7.1 Wanneer Opdrachtgever het nog niet uitgevoerde deel van een overeenkomst annuleert, is hij aan de omroep een vergoeding verschuldigd over het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
7.2 Deze vergoeding wordt als volgt berekend:
(a) Bij annulering tot 5 werkdagen vóór de eerste te annuleren uitzending of eerder: 4% van de Uitzendprijs over het nog niet uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst, dan wel indien de Overeenkomst Branded content betreft, 75% van de Uitzendprijs. (b) Bij annulering binnen 5 werkdagen vóór de eerste te annuleren uitzending: 100 % van de Uitzendprijs over het nog niet uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst.
7.3 Vergoedingen ingevolge dit artikel dienen binnen 30 dagen door opdrachtgever na factuurdatum te worden voldaan. de omroep heeft het recht over de vrijgekomen zendtijd naar eigen inzicht te beschikken.

8. Wijziging opdrachtgever.
8.1 Rechten en verplichtingen uit overeenkomsten met de omroep zijn niet overdraagbaar. Indien een Adverteerder, die voordien als opdrachtgever optrad, de tussenkomst wenst van een ander, aan wie hij last geeft (een) Overeenkomst (en) met de omroep te sluiten, of indien een Adverteerder de Opdrachtgever aan wie hij last gegeven had (een) Overeenkomst (en) met de omroep te sluiten, door een andere Opdrachtgever wenst te vervangen, kan de omroep toestemming verlenen, zonder daartoe op enigerlei wijze verplicht te zijn, de bestaande Overeenkomst te beëindigen nadat de nieuwe Opdrachtgever zich op last van de Adverteerder jegens de omroep als Opdrachtgever – zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden – heeft gebonden.
8.2 De rechten en verplichtingen welke voor Adverteerder en nieuwe Opdrachtgever uit de nieuwe Overeenkomst voortvloeien, zullen gelijk zijn aan de rechten en verplichtingen welke uit de oude overeenkomst voor Adverteerder en voormalige Opdrachtgever voortvloeien.
8.3 de omroep geeft haar toestemming tot vernieuwing van de Overeenkomst slechts op gezamenlijk verzoek van Adverteerder, voormalige en nieuwe Opdrachtgever.
8.4 Indien de omroep het verzoek tot vernieuwing van de Overeenkomst inwilligt, zendt zij de nieuwe voorgestelde Opdrachtgever een nieuwe Overeenkomst toe.
8.5 De vernieuwing van de Overeenkomst verkrijgt eerst effect met ingang van de eerste uitzenddatum op de Overeenkomst die door de omroep is toegezonden. Tot het tijdstip van in werking treden van de nieuwe Overeenkomst blijft de oude van kracht.

9. Toelaatbaarheid van commercials.
9.1 Voor iedere Commercial staat Opdrachtgever er voor in dat deze, onder meer wat betreft gesproken woord, muziek en ander geluid, niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of de omroep. In het bijzonder garandeert Opdrachtgever dat iedere Commercial (i) voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes waaronder in elk geval de door de Stichting Reclame Code uitgevaardigde Nederlandse Reclame Code, (ii) geen (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende, hinderlijke of anderszins controversiële boodschappen bevat en niet anderszins in strijd is met goede zeden, smaak of openbare orde en (iii) niet anderszins onrechtmatig of schadelijk is jegens de omroep of derden.
9.2 Opdrachtgever zal de omroep volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving van het bepaalde in dit artikel door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal de omroep verder alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die de omroep in verband daarmee ondervindt.

10. Rechten van derden.
10.1 De Opdrachtgever staat er tegenover de omroep voor in dat de Commercial niets inhoudt dat een schending vormt van enig aan een ander toebehorend auteursrecht of ander (intellectueel eigendoms-)recht en dat hij bevoegd is de Commercial te doen uitzenden.
10.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 vrijwaart de Opdrachtgever de omroep van alle aanspraken welke derden uit hoofde van hun toebehorende rechten op wat in de Commercial is opgenomen en verwerkt, en voorts uit welken anderen hoofde ook, tegen de omroep zouden kunnen doen gelden.

11. Aanlevering en specificatie commercials.
11.1 Commercials dienen uiterlijk drie (3) werkdagen vóór de eerste uitzenddatum bij de omroep te zijn ingeleverd. In bijzondere gevallen – ter beoordeling van de omroep – kan deze termijn worden verkort tot één (1) werkdag voor de eerste uitzenddatum.
11.2 Elke Commercial dient vergezeld te zijn van een volledig ingevuld “begeleidingsformulier voor een Commercial” (BUMA/STEMRA).
11.3 Commercials zullen verder moeten voldoen aan de door de omroep vastgestelde Technische Specificaties Radio en TV reclame. Zolang zij naar het oordeel van de omroep daaraan niet voldoen, zullen zij voor uitzending worden afgewezen. De Technische Specificaties Radioreclame zijn:
(a) Bij voorkeur dienen Commercials elektronisch aangeleverd te worden via EAR (Elektronisch Aanleveren Commercials) en wel lineair via de website www.ear.nu. Indien niet gewerkt wordt met EAR kunnen Commercials tevens per e-mail worden verstuurd aan reclame@vrmg.nl
(b) Commercials dienen verder aan de volgende technische eisen te voldoen: Audioniveau -6 dB, Samplerate 44.1 of 48 KHz en WAV formaat (Bitrate lineair). MP3 bestanden voldoen niet aan de kwaliteitseisen van de omroep. Ook kan de omroep alleen audio in Windows formaten afspelen. Commercials in AIFF of andere Apple extensies kunnen niet worden behandeld. Deze Technische Specificaties Radioreclame kunnen te allen tijde door de omroep aangepast worden.

12. Goedkeuring commercials door KOAG/KAG.
12.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde dient Adverteerder voor Commercials, betrekking hebbende op geneesmiddelen, geneeswijzen en alle producten, diensten en methoden, die door wijze van aanprijzing in de (para)medische, farmaceutische of tandheelkundige sfeer komen tevens de goedkeuring te verkrijgen van de Keuringsraad Openlijke Aanprijzingen Geneesmiddelen (KOAG), resp. de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG).
12.2 Ten aanzien van Commercials die onder de bevoegdheid vallen van KOAG/KAG is het ter beoordeling inzenden van scripts verplicht. Deze scripts dienen rechtstreeks ter beoordeling aan de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geregistreerde Geneesmiddelen (KOAG) resp. aan de Keuringsraad Aanprijzen Gezondheidsproducten (KAG) te worden voorgelegd met afschrift aan de omroep. Het adres van KOAG/KAG is: Tourniairestraat 1, 1065 KK Amsterdam (www.koagkag.nl).
12.3 Onverminderd wat in dit artikel wordt bepaald, zal de beslissing over het voor uitzending aanvaarden, zoals in dit artikel omschreven, slechts genomen worden aan de hand van voltooide Commercials.

13. Weigering van commercials.
13.1 de omroep behoudt zich te allen tijde het recht voor om (uitzending van) Commercials te weigeren, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding. De reden voor weigering kan bijvoorbeeld zijn dat een Commercial niet voldoet aan de Technisch Specificaties Radioreclame, strijdig is met deze algemene voorwaarden of de in Nederland geldende wet- en regelgeving, of dat er sprake is van andere technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm van de opgegeven Commercial.
13.2 In geval de omroep (uitzending van) een Commercial weigert, kan zij naar eigen keuze
(i) Adverteerder in de gelegenheid stellen de Commercial te wijzigen zodat deze alsnog voor de omroep acceptabel is,
(ii) Adverteerder in de gelegenheid stellen een alternatieve Commercial van de overeengekomen lengte aan te leveren, of
(iii) ten behoeve van de Adverteerder een andere Commercial van de overeengekomen lengte uitzenden voor het (de) in de Overeenkomst vermelde product of dienst. Indien geen van de bovengenoemde keuzes naar het oordeel van de omroep redelijkerwijs mogelijk is, is de omroep gerechtigd over de vrijgekomen zendtijd naar eigen inzicht te beschikken.
13.3 Opdrachtgever blijft te allen tijde gehouden de overeengekomen Uitzendprijs in zijn geheel te voldoen, ook in geval de omroep (uitzending van) een Commercial weigert en alternatieven aanbiedt in de zin van het voorgaande lid. Enkel in geval de omroep (uitzending van) een Commercial weigert en geen alternatieven aanbiedt in de zin van het voorgaande lid, is Opdrachtgever slechts gehouden 50% van de overeengekomen Uitzendprijs te voldoen. In dat geval wordt het jaarbudget van de Opdrachtgever naar rato verminderd, met behoud van de afgesproken condities.

14. De uitzendinstructie.
14.1 De Uitzendinstructie dient uiterlijk drie (3) werkdagen vóór de eerste daarop vermelde uitzenddatum, door de Opdrachtgever volledig ingevuld bij de omroep te zijn bezorgd.

15. De uitzending.
15.1 de omroep zal in overeenstemming met de Uitzendinstructie en met inachtneming van het in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden bepaalde de voor Uitzending overeengekomen Commercial op de overeengekomen tijd uitzenden.

16. Klachten van opdrachtgever.
16.1 Klachten over niet-uitzending, uitzending van een verkeerde Commercial of onvolkomen uitzending worden slechts in behandeling genomen, indien zij schriftelijk en gedocumenteerd binnen vijftien (15) werkdagen na de dag van uitzending c.q. niet uitzending door de omroep zijn ontvangen. Een tegemoetkoming van de zijde van de omroep zal het bedrag van de Uitzendprijs nimmer te boven gaan.

17. Beperking van de uitzendingen.
17.1 de omroep is bevoegd, na tijdig bericht aan de Adverteerder, de uitzending van een bepaalde Commercial te beperken, dan wel te beëindigen, zulks met name wanneer:
(a) tegen verdere uitzendingen naar het oordeel van de omroep gegronde bezwaren zijn gemaakt of protesten zijn gerezen, dan wel wanneer zodanige bezwaren of protesten bij verder uitzendingen te verwachten zijn, of;
(b) Deze Commercial naar het oordeel van de omroep niet langer toelaatbaar is.

18. Aansprakelijkheid.
18.1 De aansprakelijkheid van de omroep uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever onder de desbetreffende Overeenkomst heeft betaald aan de omroep. De omroep is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde omzet of winst en gemiste besparingen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
18.2 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de omroep.

19. Bevoegde rechter en toepasselijk recht.
19.1 Op Overeenkomsten, alsook op offertes, deze algemene voorwaarden, Advertentieorders en Advertentiecontracten, tussen de omroep en Opdrachtgever, Adverteerders en Mediabureaus is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
19.2 Geschillen, welke bij de uitvoering van overeenkomsten tussen de omroep en de Opdrachtgever of diens opdrachtgever mochten rijzen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

20. Diversen.
20.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door de omroep aangepast worden. de omroep adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken op www.vrmg.nl
advertentie


  Horst


Havendam Harderwijk (@Matrix cam)

Camera Strandboulevard